Privacy

Hoe ga ik om met uw privacy?

Wanneer u via de website, middels het contact formulier, contact met mij zoekt en gegevens zoals uw naam, emailadres en telefoonnummer vermeldt, worden deze gegevens door mij persoonlijk ontvangen. Uw naam en/ of email adres, telefoonnummer zijn nodig om contact met u op te nemen. Wanneer er geen vervolg plaatsvindt worden deze gegevens door mij, via de prullenbak van de email verwijderd.

Wanneer u wel bij mij in therapie komt is het noodzakelijk voor een goed verloop van de therapie dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Dossiervorming

Het dossier bevat aantekeningen over het verloop van de therapie. Ook worden, indien nodig, in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en die ik, na schriftelijke toestemming van u, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Privacy

Ik doe mijn best om de privacy van mijn cliënten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van mijn cliënten. Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt.
Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgfactuur die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de factuur gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

  • naam, adres en woonplaatsdatum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’
  • de kosten van het consult

Relatie Therapie Westland is onderhevig aan een geheimhoudingsplicht. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.

Relatie Therapie Westland werkt volgens de door de wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kan dit leiden tot een melding bij Veilig Thuis.

Relatie Therapie Westland voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt gaat akkoord met de wijze waarop Relatie Therapie Westland met de gegevens van de cliënt omgaat zoals aangegeven in het privacy statement welke is na te lezen op de website.