Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle gesprekken tussen Relatietherapie Westland en de cliënt of derde.
 

Uitvoering van de gesprekken

De aanmelding van de cliënt is geheel vrijwillig. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan tijdens en na de therapie.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan de therapeut worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de therapeut zijn verstrekt, heeft de therapeut het recht om de gesprekken op te schorten.

De cliënt ontvangt schriftelijke en mondelinge informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om aanvullende uitleg te vragen bij onduidelijkheden.

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De communicatie tussen cliënt en therapeut verloopt mondeling, per email of telefonisch.

Kosten en vergoedingen

Kosten

Individuele therapie  €   70,- per sessie

Relatietherapie          € 106,- per sessie

 

Vergoeding

Sommige zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de kosten voor individuele therapie. Sommige verzekeraars vergoeden ook gedeeltelijk de kosten voor relatietherapie. De voorwaarden verschillen per verzekeraar en per pakket. Voor wat betreft vergoedingen voor Gestalttherapie kunt u op deze website meer informatie vinden: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie

De cliënt dient te allen tijde zelf bij de zorgverzekeraar hiernaar te informeren. Relatie Therapie Westland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade als blijkt dat de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Annulering van een afspraak voor individuele of relatietherapie dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Betaling

De betaling van een consult vindt achteraf plaats, middels een factuur die de client per e-mail ontvangt.

Er geld er een betalingstermijn van 14 dagen, na ontvangst van de factuur.

Indien de cliënt niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, zullen er incassomaatregelen getroffen worden.

Opzegging en beëindiging

Beide partijen kunnen de gesprekken ten allen tijde schriftelijk, mondeling of per email opzeggen.

De therapeut heeft het recht om de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt zoals bijvoorbeeld het aannemen van een dreigende of gewelddadige houding of het onder invloed zijn van middelen zoals alcohol en drugs.

Het is mogelijk dat de therapeut de cliënt naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat de therapeut van mening is dat de client daar beter geholpen kan worden.

Privacy

Relatie Therapie Westland is onderhevig aan een geheimhoudingsplicht. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.

Relatie Therapie Westland werkt volgens de door de wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kan dit leiden tot een melding bij Veilig Thuis.

Relatie Therapie Westland voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt gaat akkoord met de wijze waarop Relatie Therapie Westland met de gegevens van de cliënt omgaat zoals aangegeven in het privacy statement welke is na te lezen op de website.